Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego korell.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

Sklep należy do Korell sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@korell.pl lub dzwoniąc pod numer 58 552-86-98

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół sklepu internetowego www.korell.pl


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.korell.pl,

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.korell.pl,

5) Sprzedawca – Korell sp. z o.o. Spółka Komandytowa

6)    Produkt - rzecz ruchoma będąca przedmiotem zamówienia

7)    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży 

8)    Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zamówienia telefoniczne, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, składane w sklepie internetowym)

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny zdolny do współpracy z aktualną wersją przeglądarki,

3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.


§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenie zamówienia za pośrednictwem kontaktu ze Sprzedającym. 

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony.

6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@korell.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

7.    Sklep/strona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą techniczną Konsumenta.


§ 4 Składanie zamówienia

1.    Sklep przyjmuje zamówienia drogą poczty elektronicznej pod adresem agnieszka@korell.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem [58] 552 86 98.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

1) przesyłka standardowa za pośrednictwem firmy kurierskiej, orientacyjny czas dostawy: 48 godzin od chwili realizacji zamówienia, 

2) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. Chwarznieńska 188 81-602 Gdynia.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) klasyczny przelew na rachunek bankowy

2) gotówka w przypadku odbioru 


§ 6 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia jego realizacja polega na przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

2. Czas realizacji zamówienia każdorazowo podany jest podczas kontaktu ze Sprzedającym. 

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności gotówka - wtedy Sprzedający podaje termin w jakim Kupujący powinien pojawić się po odbiór zamówienia. 

4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

5. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego. 

6. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

7.    Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem agnieszka@korell.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.korell.pl jednak nie jest to obowiązkowe. 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 


§ 8 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.korell.pl jednak nie jest to obowiązkowe. 

6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 


§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

1.    Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.korell.pl 


§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2019

Powrót do góry
Masz pytanie?
Nasi doradcy chętnie odpowiedzą
na wszystkie pytania
Skontaktuj się z nami