Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 2 grudnia 2019 roku. 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego korell.pl/sklep, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

Sklep należy do Korell sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Chwarznieńska 188, 81-602 Gdynia. NIP 586-232-63-05.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@korell.pl lub dzwoniąc pod numer 58 552-86-98

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół sklepu internetowego www.korell.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.korell.pl,

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.korell.pl/sklep,

5) Sprzedawca – Korell sp. z o.o. Spółka Komandytowa,

6) Produkt - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem zamówienia,

7) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

8) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zamówienie telefoniczne, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, składane w sklepie internetowym).

§ 2 Postanowienia wstępne

1) Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2) Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3) Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

    1) dostęp do Internetu,

    2) standardowy system operacyjny zdolny do współpracy z aktualna wersją przeglądarki,

    3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

    4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4) Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

5) Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze          bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

6) Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1) Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

2) Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 

3) Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

4) Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 

5) Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8) Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@korell.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

9) Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta.

§ 4 Składanie zamówienia

1) Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2) Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

3) W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

    1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie                  przycisku „Dodaj do koszyka”,

    2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

    3) zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję zakupu bez         zakładania konta – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez         rozpoczęciem składania zamówienia,

    4) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej              dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich            uzupełniania albo podać inne dane,

   5) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

   6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko,         jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja           Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

   7) kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”. 

4) Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu płatności online, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu DotPay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5) W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

6) Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

7) Sklep korell.pl/sklep przyjmuje także zamówienia droga poczty elektronicznej pod adresem sklep@korell.pl, poprzez kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 58 552 86 98  oraz za pośrednictwem komunikatora Tawk.to zainstalowanego na stronie sklepu.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1) Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

    1) przesyłka standardowa (do 30 kg) za pośrednictwem firmy kurierskiej: 

        DHL – koszt przy przedpłacie wynosi 19,99 zł; koszt za pobraniem wynosi 23,99 zł, 

        FedEx – koszt przy przedpłacie wynosi 18,99 zł; koszt za pobraniem wynosi 25,99 zł

        Orientacyjny czas dostawy: 48 godzin od chwili realizacji zamówienia, 

        Paczka niestandardowa do 30kg – koszty zostaną podane przy kontakcie telefonicznym          lub mailowym. 

    2) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. Chwarznieńska 188, 81-602 Gdynia.

2) Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

3) Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

    1) płatność za pośrednictwem serwisu płatności online - DotPay

    2) klasyczny przelew na rachunek bankowy

    3) gotówka przy odbiorze osobistym

§ 6 Realizacja zamówienia

1) Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2) Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

3) Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. 

4) Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

5) Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy. 

6) Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia. Kupujący będzie na bieżąco, mailowo informowany o zmianie statusu zamówienia (potwierdzenie płatności, zamówienie w trakcie realizacji, wysłane, anulowane, doręczone, gotowe do odbioru, itp.).

7) Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu. 

8) Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. 

9) Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem agnieszka2korell.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 698408730. W przypadku chęci dokonania zmian we wcześniej złożonym zamówieniu należy skontaktować się z obsługa sklepu najszybciej jak to jest możliwe. W przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie przygotowywania do wysyłki sklep zastrzega sobie prawo do niewprowadzania zmian w zamówieniu. 

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Adres do zwrotu

Korell Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Chwarznieńska 188

81-602 Gdynia

1) Każdy Klient, który spełnia definicję Konsumenta (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) i który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2) Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3) Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.korell.pl jednak nie jest to obowiązkowe. 

4) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

6) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca po wcześniejszych ustaleniach zgodził się je ponieść.

7) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8) Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

10) Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do zwrotu przysługuje w przypadku produktów, które nie znajdują się na stworzonej przez Ustawodawcę liście produktów nie podlegających zwrotowi.

11) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta. 

12) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

1) Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3) Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

   1) żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

   2) żądać usunięcia wady,

   3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

   4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4) Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5) Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.korell.pl/sklep; przesłanego mailowo jako załącznik wraz z potwierdzeniem zamówienia - jednak nie jest to obowiązkowe. 

6) Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak również poczty elektronicznej i telefonu. 

7) Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

8) Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576), Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy. 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

1) Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.korell.pl 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1) Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2) Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

    1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o                            rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

    2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o                      wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu                  między Kupującym a Sprzedawcą,

    3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub                organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3) Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4) Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

1) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

2) Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

3) Sklep nie prowadzi prac związanych z wyładowaniem, wnoszeniem, rozpakowywaniem i montażem zamówionego towaru (chyba, ze było to określone w odrębnej umowie).

4) Wszystkie wymienione produkty oraz ich nazwy zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

5) Oferta przedstawiona w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest ona jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenie zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych. 

6) Sklep zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych, wyprzedażowych oraz do wprowadzenia w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Powyższe prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

7) Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż są ograniczone określoną liczbą towarów. Realizacja zamówienia następuje według kolejności spływania zamówień aż do momentu, w którym wyczerpane zostaną objęte daną formą promocji lub wyprzedaży stany many magazynowe - w zależności od warunków promocji w magazynie sklepu lub magazynie zewnętrznego dostawcy.

8) Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

9) Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania Konsumentom droga elektroniczną informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje te przesyłane są osobom, które wyraziły na to zgodę.

10) W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do możliwości przewidzianych ustawowo. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

11) Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów. 

12) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2019 roku


Powrót do góry
Masz pytanie?
Nasi doradcy chętnie odpowiedzą
na wszystkie pytania
Skontaktuj się z nami
Login Koszyk0